| Hjem | Styret | Hederspris | Vårt Arkiv | Ætt og annet | Gravsteder | Artikler | Linker |


En norsk familie Qvist
av
Torkil Lier


Innledning.
Dette er en sammenstilling av mange års notater vedrørende denne slektskretsen. Den norske opprinnelse er å finne i Stokke i Vestfold, hvor stamfaren virket som privilegert gjestgiver.
Torkil Lier.

1. JENS CHRISTENSEN QVIST, f. ca. 1642 - gravl. i Stokke 2.mars 1732, 89 år gl.
Gift mulig omkr. 1685 med ELISABETH IVERSDATTER STOCKMANN, f. ca. 1662, -død hos sin sønn på Tveten i Eidanger og der gravl. 20. feb. 1745, 83 år gl. Hun var datter av lensmannen i Arnadal skiprede, Iver Christophersen Stockmann på Gjennestad i Skjee, hvis foreldre var den bekjente sogneprest til Stokke Hr. Christopher Hanssen (1573 - 1642) og hustru Margrethe Arnesdatter (d. 1653).

Iver Christophersen arvet Gåsø i Stokke etter sin far, og satt som eier av øen i 1650-årene da den synes å være blitt brukt til sommerhavn. Med sin ukjente hustru Maren (?) hadde han barna Elisabeth og Christopher (1661-1734), fra 1685 til sin død klokker i Nøtterø.
Gift 1703 med Kari Monsdatter Kraagerø (1666-1756) - uten barn. Klokkeren arvet Gåsø etter sin far, og solgte den i 1720 til Stokkepresten Bagge. Nøtterø 7.mai 1715: begr. Johannes, Klocker Christophers Skrøbelige Broder, 52.

Jens Christensen Qvist bosatte seg på gården Sundby, litt nord for Skjee kirke, hvor han fra ca.1680 drev det første gjestgiveri vi hører om i Stokke. I 1689 ble han ilignet ”kop- og ildstedskatt”, hvilket var en ekstraskatt alminnelige bønder slapp unna. Den gode Jens syntes derfor det var urimelig at han skulle betale, han som, iflg. klagebrevet han sendte, var "en fattig mand med huuset fuldt af smaa børn..."

Foruten tvister han førte med folk som gikk ham i næringen måtte Qvist selv møte i retten flere ganger pga. uregelmessigheter. Det dreide seg da mest om gjeld han ikke var villig til å betale.
Qvist ble i 1701 selveier på Sundby, idet han kjøpte amtmann Røyems arvingers parter i gården. Ved hans død hos datteren på Fosnes 1732, ble den sterkt beheftede eiendommen ved auksjon solgt til Hans Christophersen.
Elisabeth Iversdatter Stockmann tilbragte sine siste år på Tveten i Eidanger hos sin sønn, lensmann Hans J. Qvist. Etter gjestgiverens egen angivelse 1689 da det heter at han har huset fullt av småbarn, må flere være døde tidlig. Av de 5 barn som kjennes er den eldste født omkring 1686, den neste 10 år senere:


2A. CHRISTEN JENSEN (QVIST) f. antagelig omkr. 1686 på Sundby i Skjee. Ved farens død 1732 heter det at han er bosatt på Møvik ved Kristiansand.
Gift i Oddernes 12. feb. 1713 med MARTHA IVERSDATTER f.omkr. 1690; antakelig datter av Iver Ommundsen og hustru Malene Jørgensdatter.

Barn:

3aA. MAREN CHRISTENSDATTER, dpt.13.aug.1713 i Oddernes, begr.22.aug. s.år.

3bA. OMMUND CHRISTENSEN,dpt.11.nov.1714 i Oddernes.

3cA. MAREN CHRISTENSDATTER,dpt.16.sep.1717.
Gift med TORCHEL JØRGENSEN, dpt.17.jan.1730 i Oddernes; sønn av Jørgen Nielsen og hustru Siri
Siversdatter.
5 barn.

3dA. JENS CHRISTENSEN, dpt.18.juni 1719, -begr.24.juli s.år.

3eA. MARGRETHE CHRISTENSDATTER,dpt.27.okt.1726.

3fA. KAREN CHRISTENSDATTER,dpt 10.juli 1729 i Odderrnes.


2B. IVER JENSEN QVIST f. ca. 1696 på Sundby - gravl. i Eidanger 17. feb. 1748, 52 år gl.
Gift i Borre 26. okt. 1730 med Ole Korporals enke BERTE OUENSDATTER AASGAARDEN, f. 1698 i Borre - død 1764 på Grava i Eidanger og gravl. der 26.mai, 66 år gl.; datter av gårdbruker Ouen Guttormsen Aasgaarden og hustru Anne Nielsdatter Skoppum.

Hun gift 1. i Borre 1. juli 1724 med korporal Ole Hansen Adscherød på Kiær i Borre f.1697 - gravl. i Borre 29.juni 1727, 30 år gl.
Sønner: Hans 1724-26 (født på Kiær), Hans 1726-27 (født på Raaen) og Ole dpt. 8.feb. 1728 fra Raaen.


Iver Jensen satt i begynnelsen av 1730-årene som eier av en part i Sundby. Fra sogneprest Bagge later det til at han hadde tatt igjen Gåsø med Gåsøkalven på odel, og solgte denne i 1733 til Knud Christophersen Reensgaten for 90 rdlr. Samme år flyttet han til Høkli i Slagen, som svigerfaren Ouen Aasgaarden da nettop hadde kjøpt. I 1742 flyttet Iver Jensen til Nordre Grava i Eidanger, som han festet for 3 huders vedkommende.

Samfrendeskiftet etter ektefellene tok til på Grava 28. juni 1764. Boets brutto utgjorde rdlr.180-1-21, og 113-3-0 ble igjen til deling.
I ekteskapet 5 barn, hvorav kun sønnen Ouen fortsatte å føre Qvist som slektsnavn.


3aB. ANNE IVERSDATTER Grava f. 1731 i Stokke - død innen 1801.
Gift 1. mai 1759 i Eidanger med ABRAHAM KNUDSEN f.1732 - død innen 1801; sønn av gårdbruker Knud Aanonsen Flotten og hustru Marthe Andersdatter Ørestvedt.

Fra 1759 hadde Abraham Knudsen festebrev på 1 ½ hud i Flotten. I 1765 fikk han skjøte av Christen S. Berg på et hus på Sæteret ved Brevik for 37 rdlr. År 1784 finner vi ham som nr. 2 av de 8 oppsittere på Ørstvedt; han eide 8 skinn i gården. Sistnevnte år kjøpte han 1 hud 11 skinn i
gården Skjelsvik for 520 rdlr. av Abraham Aasoldsen Hvalen, og overdro denne gård i 1795 til sin sønn Iver for samme beløp.
2 sønner kjennes:

4aaB. IVER ABRAHAMSEN SKJELSVIG dpt. 9. des. 1759 - død 1854, gårdbruker på Skjelsvik.
Gift i Eidanger 16. okt. 1783 med METTE KIRSTINE ABRAHAMSDATTER HVALEN1765 -1846; datter av Abraham Aasoldsen Hvalen (fra Rennesund i Solum) og hustru Maren Olsdatter.

Ved folketellingen 1801 er flg. barn i live: Maren Iversdatter 15, Anne Berthea Iversdatter 8, Knud og Marthe 6 år gamle og Abraham 3 år.

Barna var: Maren dpt. 9. juni 1784, Maren dpt. 12.feb. 1786, Anne Birthea dpt. 9.nov. 1788, Marte Marie og Knud dpt. 2. okt. 179, Abraham dpt. 11. okt. 1798, Ingeborg Karina dpt. 17. jan. 1802, Ole dpt. 29.jan. 1804 og Ole dpt. 8. juni 1806.

4baB. KNUD ABRAHAMSEN f. 1762. Mer vites ikke. (Ant. død innen 1791).
Konfirmert i Eidanger 5. okt. 1777.


3bB. JENS IVERSEN Grava dpt. 1.mars 1733 i Slagen - gravl. 19. jan. 1804 i Borre, 74 aar gl.
Han overtok bygselen av de 3 huder i Grava.
Gift i Eidanger 1. sep. 1761 med SARA JACOBSDATTER LUNDE f. ca. 1739 - gravl. i Brevik 12.juli 1798, ”62 aar ”; datter av Jacob Nielsen S. Lunde og hustru Amborg Aanonsdatter.
Ekteskapet var barnløst, og Jens Iversen flyttet til sin yngre bror Ouen på Aasgaarden i Borre hvor vi finner ham ved folketellingen i 1801: ”Jens Iverssen, Mandens broder , 73, Enkemand 1ste gang – Logerer hos broderen og faar et ophold”.

3cB. ELISABETH IVERSDATTER Grava dpt. 23. jan. 1735 i Slagen - begr. 13.juni 1813 fra Stamland i Eidanger, 78 år gl. (Kb.har 64 aar !)
Gift i Eidanger 8. Nov.1765 med enkemann KNUD BENTSEN STAMLAND dpt. 29. sep. 1735 - død 16. april 1811 på Stamland, 75 ½ år gl.; sønn av gårdbruker Bent Knudsen Aas og hustru Ingeborg Schajesdatter Klep.
Hans første hustru fra 1763 var Kirsten Nielsdatter Bergsrønningen (1727-64).

Knud Bentsen festet Stamland i 1763 og ble selveier 1775, idet han kjøpte søsknene Hans og Gunild Bolette Bergs arveparter.
I 1798 skjøtet han 6 skinn til sin sønn Iver for 280 rdlr. I 1802 er han eier av 1 ½ hud , etter skyldreduksjonen redusert til 15 lispund og verdsatt til 385 rdlr.

Som enke solgte Elisabeth Iversdatter og medarvinger i 1811 denne del av gården til sønnen Niels for 2000 rdlr.
I ekteskapet 6 barn:

4acB. IVER KNUDSEN STAMLAND dpt. 13. juli 1766 - død 1825.
Han kjøpte som nevnt 6 skinn i gården av faren 1798. Denne part ble etter skyldreduksjonen 1802 omgjort til 5 lisp. og taksert til 160 rdlr.
Gift 1.- i Eidanger 4. okt. 1792 (han er skolemester) med AMBORG ANUNDSDATTER BERG i 1801 39 år og barnløs (ca.1762-1820); datter av Anund Evensen og hustru Margrethe Andersdatter.
Gift 2.- i Eidanger 25. okt. 1821 med ANNE MARINE JACOBSDATTER OXUM dpt. 22. juli 1790 i Eidanger - død 1855; datter av Jacob Halvorsen Nordal og Helga Marie Jonsdatter.
Barn: Amborg Maria Iversdatter f. 3. aug. 1822 og Jacob Iversen f. 31. aug. 1824.

4bcB. NIELS KNUDSEN BASSEBO gårdbruker og eier av Bassebo dpt. 29. nov. 1767 - død 1852.
Han kjøpte i 1800 Bassebo og bosatte seg der. I 1811 solgte han 3 skinn i Stamland til broren Bent.
Gift i Eidanger 16. juli 1790 med GUNBJØRG NIELSDATTER FLOGSTAD dpt. 28. nov. 1773 - død 1855; datter av Niels Olsen Nøchlegaard og hustru Cathrine Jonsdatter.

Ved folketellingen 1801 har de flg. barn: Ole 9, Cathrine 5, Maren 3 (gift 8/11-1821 m. Anders Andersen Auen f. 1801) og Niels 1 år gl.
Knud dpt. 8. aug. 1802, Hans dpt. 24. mars 1805, Maria Elisabeth dpt. 22. nov.1807, Anne Serina f. 3. okt. 1810 og Jon f. 26. okt. 1812.

4ccB. KIRSTEN KNUDSDATTER STAMLAND dpt. 2. des. 1770 i Eidanger - død ca. 1867.
Gift i Eidanger 21. juli 1796 med LARS SØRENSEN KIØRSRØD dpt. 26. feb. 1758, sønn av gårdbruker Søren Larsen Kiørsrød og hustru Karen Torjusdatter.
Ved folketellingen 1801 finner vi dem på Nordre Lunde, hvor Lars er gårdbruker. Senere flyttet familien til gården Hegna i Eidanger.
Barn: Elisabeth dpt. 9. juli 1797 fra Kiørsrød, Karen dpt. 27. mars 1800 fra Kiørsrød - død samme år, Søren Larsen dpt. 29. mars 1801 fra Hegna, Knud dpt. 21. mars 1804 og Karen dpt. 19. juli 1807.

4dcB. INGEBORG KNUDSDATTER STAMLAND gravl. i Eidanger 9. feb. 1772, 7 uker gl. og hj.døpt.

4ecB. BENT KNUDSEN STAMLAND, gårdbruker på Stamland. Dpt. 21. feb. 1773 - død på Stamland, hvor skifte ble holdt 28.nov.1839.
Gift 8. des.1796 i Eidanger med sin kusine ELLEN MALENE OUENSDATTER QVIST f. 1775 på Åsgården i Borre - død 1852.
I ekteskapet 6 barn. Se nedenfor.

Han finnes i 1801 under 3. familie på Stamland som skomaker med hustru og datter. Kjøpte i 1811 3 skinn av broren Niels for 500 rdlr.

4fcB. BIRTE KNUDSDATTER STAMLAND dpt. 21. jan. 1776 - død 1870, 94 år gl.

Gift i Eidanger 27. okt. 1803 med matros NIELS OLSEN RØRERØE f. 1774 - død 1843; sønn av gårdbruker Ole Jacobsen Rørerøe og 1.hustru.
Barn: Kirstine 1804-04, Elisabeth Kirstine 1805-1857, Sara 1810-1893, Anna Kirstine 1813-14, Knud 1814-1901 og Oline 1817.


3dB. OUEN IVERSEN QVIST dpt. 7. apr. 1737 i Slagen - død april 1805 på Øvre Åsgården i Borre, 68 år gl.
Underoffiser furér Ouen Qvist kjøpte i 1776 1/3 av gården Læret i Borre for 450 rdlr. og nedsatte seg som gårdbruker der. I 1783 fikk han videre skjøte på ½ av Øvre Åsgården (hans mors slektsgård) for 660 rdlr. Læret brukte han til 1792, da hans eldste sønn overtok, og Ouen med den øvrige familie flyttet til Åsgården.
Gift 13. juli 1768 i Borre med KIELLAU ELLEFSDATTER SKOPPUM dpt. juni 1745 - gravl.18. des.1808 i Borre, 63 år gl.; datter av Ellef Sørensen Skoppum og hustru Ingeborg Hansdatter.

Ved folketellingen 1801 finner ektefellene på Åsgården; om Ouen heter det: ”Bonde og gaardbeboer, nyder pention som afskediget underofficer”. Hjemme var barna Hans, Fridericha og Ingeborg, Ouens bror Jens Iversen og datteren Birthe med ektefelle Ingebret Olsen + 4 barn.
Ouens arvinger solgte Øvre Åsgården i 1811 til skipsreder Frantz Moldenhouer.
I ekteskapet 8 barn:

4adB. BERTHE MARIA OUENSDATTER QVIST dpt. 16.juli 1769 i Borre, -død 1813.
Gift i Borre 6. juni 1792 med INGEBRET OLSEN AASGAARDEN f. 1774.
I 1801 gårdbruker på Åsgården. Ved folketellingen 1801 er flg. barn oppført: Ouen 8, Ole 5 og Ingeborg 3 år gl. Foruten en tjenestedreng hadde hans 54 år gamle mor Ingeborg Andersdatter opphold.

Senere, mulig etter Birte Ouensdatters død, later det til at Ingebret Olsen bosatte seg på Narvestad i Hobøl. Av barna ble flere gift der i sognet.
Flg.barn kjennes:

5aadB. OLE INGEBRETSEN dpt. 16. nov. 1792 i Borre.

5badB. OUEN (AUGEN) INGEBRETSEN NARVESTAD dpt. 27. okt. 1793 i Borre - levde i 1865.

Gift i Hobøl 25. mars 1831 med MAREN HELENE TORKILSDATTER NARVESTAD dpt. 6. sep.1804; datter av Torkil Holmsen Narvestad og hustru Maria Ellefsdatter.

I 1865 finner vi Augen som selveier og gårdbruker på Narvestad, med hustru, 2 barn og 2 tjenestefolk.
Barna var:
A. Johan Henrik Augensen, f. 9. apr.1845 i Hobøl.

B. Marthine Marie Augensdatter, f. 4. juli 1846 i Hobøl - død etter barnefødsel 1874. Gift 2.juli 1873 i Hobøl med sin fetter, handelsfullmektig ANTON HANSEN (LIE). Sønn: Albert Martinius, f.17.aug.1874 i Kristiania.
C. Anton Edvard Augensen f. 23. mai 1848.

5cadB. OLE INGEBRETSEN dpt. 9. sep. 1796 i Borre - levde i 1801.

5dadB. INGEBORG KIRSTINE INGEBRETSDATTER dpt. 20. juni 1798 i Borre.
Gift 21.mars 1837 med CASPER KJELDSEN f.1814.

Ektefellene var de første år bosatt på en plass under Narvestad. Senere ble Casper Kjeldsen bruker og selveier på Bækhus, hvor vi i 1865 finner ham med 2. hustru Berte Johannesdatter og deres datter Jonette (f. 1850). Hjemme var også sønnen Laurits.

Sønner: Johan Christian f. 2. juni 1837 og Ole Laurits f. 11. des. 1838. Han var som nevnt hjemme i 1865, maskinmester.
I 1900 er han selveier på Bækhus, ugift og bosatt der sammen med sin ugifte halvsøster Jonette, som styrte husholdningen.

5eadB. CHRISTEN INGEBRETSEN dpt. 22. mars 1801 i Borre.

5fadB. MAREN INGEBRETSDATTER dpt. 30. mars 1803 i Borre.
Gift i Hobøl 3. nov. 1832 med enkemann ANDREAS POULSEN DAHL f. ca. 1784.

I 1865 finner vi Maren som enke på Dahl i Hobøl, hvor hun hadde føderåd hos sin sønn.

Sønner:
- Johan Henrik Andreassen f. 15. sep. 1838. I 1865 selveier på Dahl, hustru + sønn, 3 tjenestefolk. Gift med Anne Kirstine Nilsdatter, f.1838 i Våler. Sønn Nils Anton f. 1863.

- Ole Martin Andreassen f. 2. feb.1841.

5gadB. MATHIAS INGEBRETSEN NARVESTAD dpt. 2. nov. 1805 i Borre - levde 1865.
Gift 16. mars 1839 i Våler med INGEBORG HELENE PEDERSDATTER f.1817.

I 1865 er Mathias bruker og selveier på Narvestad med kone + 6 barn samt tjenestedreng.

Barn:
-Berte Marie f. 10. juli 1840. Gift 26.mars 1866 med Carl Thorvald Hansen, f.1838 i Fron.

-Peder f. 13. apr. 1843 - død spe.
-Maren Johanne f. 11. aug. 1844. Gift 26. mars 1874 med Sigvard Johannesen Saxebøl f.1835.
-Johan Peder f. 29. des. 1847 - i 1865 hjemme.
-Anne Christine f. 2. mars 1851 - i 1865 hjemme.
-Olava Janette f. 31. des. 1854 - i 1865 hjemme.
-Christian f. 4. jan. 1858 - død spe.
-Laura Christiane f. 9. apr. 1859 - i 1900 gift og bosatt på Narvestad.

5hadB. HANS INGEBRETSEN LIE dpt. 22. mai 1808 i Borre - levde 1865.
Gift 1. i Hobøl 1. nov. 1838 med CHRISTIANE MARIE INGEBRETSDATTER LIE f. 1818.
Gift 2. i Hobøl 11. mars 1848 med ELEN SOPHIE ANDREASDATTER DAHL f. 1827; datter av ovennevnte Andreas Paulsen Dahl og 1. hustru Helene Andersdatter.

I 1865 er Hans Ingebretsen enkemann og selveier på Li i Hobøl, med 5 hjemmeværende barn og 2 tjenestefolk.
Barn:
-Johan Edvard Haavie f. 1. sep. 1839. Bosatt som kullhandler i Kristiania.

-Ole Lauritz f. 27. juni 1841.
-Berthe Marie f. 23. apr. 1843 - i 1865 hjemme og bestyrte huset for sin far.
-Amalie Christiane f. 29. okt. 1848 -  i 1865 hjemme.
-Peder Martin f. 28. mars 1850 - i 1865 hjemme.
-Anton f. 15. okt. 1851. I 1875 handelsborger i Kristiania.
-Thorvald Hagbarth f. 10. juli 1853. I 1875 handelsbetjent i Kristiania.

5iadB. OLE ENGEBRETSEN OPSTAD dpt. 17. okt. 1813 i Borre - levde 1865.
Gift i Rygge 21. apr. 1852 med ANNE CHRISTINE CHRISTOPHERSDATTER f. 2. mars 1824 i Rygge; datter av Christopher Olsen Molvig og hustru Anne Erichsdatter.

I 1865 er Ole Engebretsen gårdbruker og selveier på Opstad i Rygge, med hustru og 6 barn, 1 tjenestekar og 2 tjenestepiker.
Barn:
-Andrea Mathea f. 14. juni 1852.

-Engebret f. 25. jan. 1854.
-Christoffer f. 29. sep. 1855 - død 5. aug. 1859.
-Bernhard f. 30. juli 1858.
-Christoffer f. 4. juni 1860.
-Anders f. 27. juni 1862.
-Anthon f. 27. apr. 1865.


4bdB. IVER ELIAS OUENSEN (QVIST) LÆRET dpt. 23. sep.1770 i Borre - død 30. okt. 1834, 64 år gl.
Han kjøpte som nevnt Læret av faren i 1792 og drev gården til sin død.
Gift i Våle 28. des. 1797 med MARIA PEDERSDATTER dpt. i Våle 2. apr. 1774 - død 1820; datter av Peder Andersen og hustru Ingeborg Larsdatter.

I 1801 finner vi Iver som bonde, gaardbeboer og soldat på Læret, med hustru Maria Pedersdatter og sønn Peder Iversen 2 år samt 1 tjenestepike.
I ekteskapet 8 barn, som tok Læret til slektsnavn. Agnatisk etterslekt etter Qvist.
Av barna kjennes flg.:

5abdB. PEDER IVERSEN snekker på Læret. Dpt. 9. juni 1799 i Borre.
Gift i Borre 19. juni 1823 med CHRISTINE NIELSDATTER.
?Sønn: Iver Nicolas, dpt.4.sep.1842 i Borre (etter 19 års ekteskap?).

5bbdB. ANNE KIRSTINE IVERSDATTER dpt. 16. juli 1801.
Gift 29. nov. 1827 i Borre med PEDER CHRISTOPHERSEN RAD f. 1802.

I 1865 finner vi Anne K. Iversdatter som enke på Rad i Borre. Hun var bosatt hos sin sønn Jonas Pedersen og
hustru Lovise M. f. 1835 i Sem.

Barn:
A. CHRISTIANA MARIE PEDERSDATTER f. 2. mai 1830 i Borre.

B. HANS JACOB PEDERSEN dpt. 27. mars 1833.

C. JONAS PEDERSEN dpt. 6. mars 1835. Styrmann.
Gift i Slagen 5. des.1861 med LOVISE MARIE HANSDATTER f.1835 i Sem.
I 1900 finner vi ekteparet bosatt i Horten, Øvre Kejsemarkgade nr. 51. Jonas er huseier og lever av formue.

D. PETREA ANDREA PEDERSEN, dpt.13.apr.1838.
Gift 1865 med enkemann JØRGEN THORESEN VIULSRØD, f.1829 i Sem.
I 1865 selveier, gårdbruker og fattigassistent på Viulsrød i Borre med hustru Petrea og flere barn fra første ekteskap.
Barn: Peder og Anne Kirstine.

5cbdB. HANS IVERSEN dpt. 16. okt.1803 i Borre. Gift med sin kusine Lovise Marie Johnsdatter Mosekvisl.

5dbdB. INGEBORG IVERSDATTER dpt. 20. juni 1805 i Borre.
Gift i Borre 30. des. 1829 med skomaker BREDE JOHANNESEN LIND dpt. 15. feb. 1802 i Borre; sønn av Johannes Madsen og hustru Gunnild Larsdatter.
I 1865 finner vi ekteparet Lind bosatt på Nygaard Grund i Åsgårdstrand, -uten barn.
Barn:

A. JOSEPHINE MARIE LIND f. 7. jan. 1830 - død 15. nov. 1846 i Åsgårdstrand, nærmere 17 år gl.

B. GURINE MATHEA LIND f. 22. feb. 1832.
Tjenestepike Marthea Lind var 1865 bosatt hos sin bror Iver i Tønsberg.

C. IVER ELIAS BREDESEN LIND, matros f. 15. mars 1835 i Åsgårdstrand.
Gift i Tønsberg 29. nov. 1863 med GRETE MARIE OLSEN f. 3. sep. 1834 i Åsgårdstrand; datter av Ole Ellefsen.

I 1865 finner vi matros Iver Elias Lind og hustru bosatt på Marienlyst i Tønsberg med datter Lovise Marie f.1864.
I 1875 er enke Grete Marie Lind bosatt i Vinkelgade 18 i Kristiania sammen med sin bror Ole Chr.Olsen.
Vi finner søsknene bosatt 1900 i Oslo Gade 6 i Kristiania.

D. JOHANNES LIND f. 13. aug. 1837.

E. ENDRE LIND, skomakermester i Tønsberg.
f. 16. des. 1840 - død 19. mai 1887 i Tønsberg av Astma + Vattersott, 46 år gl. gift.
I 1865 logerende i Nedre Langgade i Tønsberg.

F. HELENE LIND f. 7. jan. 1844.
Tjenestepike Helene Lind var 1865 tjenestepike hos skipsreder Carsten Bruun i Tønsberg.
Gift i Tønsberg 23. feb. 1882 med skomakermester ARNE HOVLAND ARNESEN f. 26. juli 1859 i Nøtterøy; sønn av styrmann Arne Gulliksen..

G. LOVISE MARIE LIND f. 12. feb. 1847 - død 4. okt. 1858 i Åsgårdstrand 11 ½ år gl.

5ebdB. AUEN IVERSEN dpt. 6. des. 1807.
Gift i Borre 27. des. 1834 med MARIE OLSDATTER f. ca. 1813 i Sem - i 1865 enke på Læret og selveier.
Barn:

A. MARIE AUENSDATTER f. 27. sep. 1835 i Borre.
Gift med CHRISTOPHER HANSEN f. 1834 i Borre.

B. BERTHE AUENSDATTER f. 27. sep. 1835 i Borre.
Gift 1. i Borre med styrmann CHRISTOPHER CHRISTOPHERSEN f. 1835 i Sem.
Gift 2. i Borre 5. mars 1875 med skipper og enkemann OLE HANSEN f. ca. 1826 og sønn av Hans Jacob Olsen.

I 1865 bosatt på Åsgården med datter Mathilde, f.s år.

C. IVER AUENSEN, huseier og skipper på Læret, f. 23. sep. 1837 i Borre.
Gift 1. 4. mars 1858 i Borre med HELENE JOHANNESDATTER f. ca. 1834.
Gift 2. i Borre 24.mars 1874 med MAREN LOVISE MATHIASSEN f. 1849 s.st.(?) datter av Mathias Olsen.
Barn: Olufine Marie f. 1858, Jacobine A. f. 1861, Inga Helene f. 1864 og Hans Johan f. 1866.

D. CHRISTOPHER AUENSEN, f.28.juli 1842 i Borre.
I 1865 skipstømmermann og hjemme hos moren.
Gift i Borre 4,jan.1870 med ANNE MARIE HANSDATTER, f.1846 i Borre,datter av Hans Olsen.

E. HELENE AUENSDATTER f. 5. nov. 1844 i Borre.

F. HELENE AUENSDATTER f. 1.aug.846 i Borre, død på Læret 21. apr. 1852, 5 ½ år gl.

G. ANNE MATHEA AUENSDATTER f. 4.april 1849 - i 1865 hjemme og 17 år gl.
Gift i Borre 25. jan. 1877 med tømmermann SEVERIN JACOBSEN f. 1848 i Borre og sønn av Jacob Pedersen.

H. CHRISTIANE HENDRIKKE AUENSDATTER f. 12. aug. 1851 - hjemme i 1865.

I. HELENE AUENSDATTER dpt. 17. apr. 1854 - hjemme 1865.

5fbdB. MAREN IVERSDATTER dpt. 11. juni 1810 i Borre.
Gift 1. i Borre 17. juli 1832 med HANS ANDREASSEN DAHL f.1801 - død 9. april 1833, 32 år gl.
Gift 2. i Borre 28. des. 1838 med JACOB NILSEN fra Nøtterø f.1809.
Datter Berthe Marie Hansdatter dpt. 16. des. 1832 i Borre.

5gbdB. LARS IVERSEN dpt. 16. aug.1812 i Borre.
Gift i Borre 4. juli 1837 med HELENE CHRISTOFFERSDATTER f. 1807 i Borre.
I 1865 er Lars Iversen selveier og snekker på Rad i Borre, hustru og tjenestepike.


4cdB. ELLEF OUENSEN QVIST dpt. 29. mars 1772 - død s.år.

4ddB. HANS OUENSEN (QVIST) LUNDE dpt. 13. apr. 1773 i Borre - død 1841.
Ved sitt ekteskap overtok han løpenr.169 av Øvre Lunde i Eidanger.
Gift 29. august 1804 i Eidanger med sin kusine MALENE CHRISTENSDATTER LUNDE Dpt. 26. des. 1779 - død 1855; datter av Christen Sørensen Lunde og Maria Iversdatter Grava (Qvist).
I ekteskap 8 barn, som tok Lunde til slektsnavn. Agnatisk etterslekt etter Qvist.
Christen Hansen f. 28. juni 1811.
Helene Marie Hansdatter f.23.nov.1815. Gift 30.des. 1849 i V. Porsgrunn med enkemann, matros Jens Tollefsen Sørby f.1816 i Gjerpen; sønn av Tollef Jensen.

4edB.ELLEN MALENE OUENSDATTER QVIST dpt. 11. feb. 1775 i Borre - død 3. okt. 1852 på Stamland, nærmere 78 år gl.
Konfirmert 1790 i Borre.
Gift i Eidanger 8. des. 1796 med sin fetter BENT KNUDSEN STAMLAND.
Barn:
-Ouen dpt. 20. aug. 1797 hjemme,-død 3 dager gl.
-Kiellou Elisabeth Bentsdatter dpt. 23. sep.1798.
-Knud Bentsen dpt. 30. jan. 1801.
-Ouen Bentsen dpt. 6. nov. 1803.
-Ingeborg Kirstine Bentsdatter og Berthe Maria Bentsdatter dpt. 27. mars 1806, tvillinger.
-Anna Frederica Bentsdatter f. 13. okt. 1810.
-Maren Berthea Bentsdatter f. 30. juni 1813.
-Maren Kirstine Bentsdatter f. 14. des. 1814.
-Hans Jacob Bentsen f. 8. juni 1818 - død 24. juni 1876.

Ved folketellingen 1865 finner vi på Stamland: Hans Jacob Bentsen, 48 år og ugift, selveier og sagmester, søstre Ingeborg 58 og Fredrikke 54, ugifte, 1 tjenestedreng.

4fdB. FREDERICA MARIE OUENSDATTER QVIST dpt. 8. des. 1776 - død 1777.

4gdB. SØNN f.og død 25. jan. 1778 i Borre.

4hdB. FREDERICA MARIE OUENSDATTER QVIST dpt. 11. apr. 1779 i Borre - død på Mosekvisl 29.jan.1867, nærmere 88 år gl.
Konfirmert 1796 i Borre.
Gift 1. i Borre 6. jan. 1803 med gårdbruker LARS TORSTENSEN KIÆR f.1784 - død 1810, bruker av Ytre Kjær i Borre 1802-1810; sønn av Torsten Larssen Kiær og hustru Marthe Hansdatter.
Gift 2. i Borre 6. apr. 1811 med JOHN NIELSEN MOSEKVISL f. 1786 - død 11. nov 1848, 62 år gl; sønn av Niels Jonsen Mosekvisl og hustru Anne Olsdatter Viulsrød .

Ved folketellingen 1865 finner vi ”Frederikka Qvist” på Mosekvisl hos sin datter Lovise (f.1812) og svigersønn Hans Iversen, selveier og gårdbruker.
I første ekteskap 3 barn, i annet 4:

5ahdB. TRINE LARSDATTER dpt. 12. sep.1803 i Borre.
Gift i Borre 24.juli 1823 med LARS IVERSEN f. ca. 1798.
Barn:

A. MAREN FREDRIKKE LARSDATTER dpt. 3.mai 1829 i Borre.

B. ANNE MARIE LARSDATTER dpt. 24. juni 1832.

C. HELENE LOVISE LARSDATTER dpt. 2. apr. 1837.

D. THEA SOPHIE LARSDATTER dpt. 8. apr. 1844.


5bhdB. OUGEN LARSEN dpt.1. jan. 1805 i Borre.

5chdB. LARS LARSEN dpt. 27. feb. 1807 i Borre.

5dhdB. LOVISE MARIE JOHNSDATTER MOSEKVISL dpt. 14. juni 1812 i Borre.
Gift i Borre 17. sep. 1841 med sin fetter HANS IVERSEN f. ca. 1805 i Borre.
Ekteparet flyttet straks til Christiania, og i 1844 til Nordbygaden (Aker)med sønnen Iver. Hans Iversen er snekkersvenn.
Vi finner dem 1848 som utflyttet fra Aker til Borre med barna John og Maren Frederikke.

I 1865 finner vi dem på Mosekvisl, Hans Iversen er gårdbruker og selveier; 4 barn hjemme.
Barn:
- Iver dpt. 28. mars 1842 i Christiania (DK)
- John f. 24. juni 1844 (Aker kb).
- Maren Frederikke f. 27. sep. 1846 (Aker kb).
- Josephine Andrine f. 1849.
- Hella Lovise f. 1851.
- Lars Johan f. 1853.

De to sistnevnte var 1900 bosatt på Søndre Mosekvisl , selveiere og ugifte.

5ehdB. NIELS JOHNSEN MOSEKVISL f. 24. des. 1814 og dpt. 6. jan. 1815 i Borre.
Gift 24.nov.1846 i Nykirke med INGEBORG SOPHIE LARSDATTER f. 1826 i Borre - levde 1900.

I 1865 er Niels Johnsen selveier på Mosekvisl; hjemme er 6 barn.

Ingeborg Sophie Larsdatter er 1900 bosatt på Søndre Mosekvisl hos sin yngste sønn Otto.
Barn:
Karen Lovise Nilsdatter f. 1847.

Lars Johan Nilsen f. 1849 - hjemme 1865.
Kirsten F(redrikke?) Nilsdatter f. 1852 -hjemme 1865.
Sofie Nilsdatter f. 1856 - hjemme 1865.
Nikoline Nilsdatter f. 1858 - hjemme 1865.

Laurentius Anton Nilsen f. 1861. I 1900 sjømann og selveier på Søndre Mosekvisl. Gift ca.1886 m. Hanna Amalie Hansdatter f.1855.

Barn: Josefine Matilde f. 1887, Helga Josefine 1889, Lars Johan f. 1894, Hans Ludvig f. 1896.

(Barn ovenfor forts.)
Anders Nilsen 1864 - hjemme 1865.

Otto Nilsen f. 1867. I 1900 selveier på Søndre Mosekvisl, og midlertidig i Amerika. Gift ca.1896 med Marie Endresdatter f.1868.
Barn: Nils Kristian 1897, Inanda Pauline 1898 og Lovise Josefine 1900.


5ehdB. ANNE KIRSTINE JOHNSDATTER MOSEKVISL dpt. 19. nov. 1817.

5fhdB. ANNE KIRSTINE JOHNSDATTER MOSEKVISL dpt. 3. mars. 1822.

4idB. INGEBORG SOPHIE OUENSDATTER QVIST dpt. 19. aug 1781 i Borre.
Konfirmert 1796 i Borre. Ved folketellingen 1801 hjemme hos foreldrene på Åsgården.
Gift i Borre 9. mai 1805 med OLE NIELSEN VIULSRØD f. ca. 1779; sønn av gårdbruker Niels Olsen Viulsrød.
Barn:

5aidB. INGEBORG KIRSTINE OLSDATTER dpt. 11. sep.1805 i Borre.

5bidB. NILS OLSEN VIULSRØD dpt. 16. nov. 1806 i Borre.
Konf. 1822 i Borre fra Falkensten - moderen død.
Gift 27.mai 1833 med KIRSTEN LOVISE TOLLEFSDATTER f. 1814.
I 1865 finner vi Lovise Tollefsdatter som gårdbruker og selveier på Døviken i Våle med 2 barn hjemme.
Barn:
1.INGEBORG SOPHIA NILSDATTER, f.31.aug.1833 på Gunnerød i Borre (faren murer).
2.OLE ARENT NILSEN, f.1.aug.1836 på Ø.Sande i Borre.
3.TOLLEF NILSEN, f.23.juni 1839 i Våle. Hjemme i 1865 -skomaker.
4.OLAVA NILSDATTER, f.27.okt.1841 i Våle.
5.ANNE KARINE NILSDATTER, f.4.juni 1844 i Våle.
6.NICOLINE OLAVA NILSDATTER, f.13.apr.1847 i Våle.

5cidB. OUGEN OLSEN dpt. 11. nov. 1810 i Borre.
I 1865 finner vi Auen Olsen som losjerende og dagarbeider på Døviken i Våle. Sammesteds finner vi dagarbeiderske Jøran Halvorsdatter (f.1820 i Numedal) med døtre Josefine Jacobsdatter (f.1858 i Borre) og Elefine Auensdatter (f.1864 i Sem).
Ellevine f. 6.mars 1864 på Taranrød i Sem: foreldre arbeidsmann Auen Olsen Undrumsdal i Våle og pige Jøran Halvorsdatter.

5didB. ANDERS OLSEN dpt. 8.nov. 1812 i Borre (Viulsrød).


4jdB. SØNN f. og død 10. nov.1788 i Borre.

3eB. MARIA IVERSDATTER Grava (QVIST) dpt. Maren 25. okt. 1739 i Slagen - død 1822 på Lunde i Eidanger, 83 år gl.
Gift 8. sep.1762 i Eidanger med gårdbruker CHRISTEN SØRENSEN LUNDE f. 1743 - død 1824, 81 år gl.; sønn av Søren Amundsen Lunde og hustru Sara Christensdatter.

Christen Sørensen overtok som bygselsbonde på Øvre Lunde etter faren. I 1802 er han oppført som bruker av hele eiendommen (3 huder).
Ved folketellingen 1801 finner vi Christen og Maria med datteren Malene og 2 tjenestefolk på gården.
I ekteskapet 8 barn, av hvilke 5 døde som barn: Sara 1767 - 73, Sara 1774 - 77, Iver 1777 - 1800, Else 1782 - 85 og Maren Kirstine f.1790 - død før 1800.
De 3 gjenlevende var:

4aeB. BERTE CHRISTENSDATTER LUNDE f. 1765 - død 1838.
Gift i Eidanger 26. aug. 1789 med LARS NIELSEN TRAAHOLT (1765-1838?).
Ved folketellingen 1801 finner vi ektefellene på Tråholt under Bjerkevold; Lars Nielsen er gårdbruker og barna er:
Margrethe 10, Maren 9, Sara 7, Niels 3 og Iver 1 år gl. 2 tjenestefolk.

4beB. SØREN CHRISTENSEN SOLVERØD f. 1770 - død 1823.
Gårdbruker på Solverød.
Gift i Eidanger 31. juli 1794 med AMBORG NIELSDATTER TRAAHOLT 1765 - 1845.
I ekteskapet 6 barn.

4ceB. MALENE CHRISTENSDATTER LUNDE 1779 - 1855.
Gift med ovennevnte HANS OUENSEN QVIST.

Med hensyn til denne ovennevnte gren av slekten Qvist, Iver Jensens etterkommere, vil man finne en mengde opplysninger i gårdshistorien for henholdsvis Eidanger og Borre.

Fortsettelse følger.


webmaster@grenlandslekt.no